69: Lyngby-Linien

 

Lyngby-Linien - 5. Slægtsled

 

69-1 Lars Frederik Barfod Dornonville de la Cour

Født 15.06.1869 i Lyngby. Død 09.09.1951. Søn afJør­gen Carl la Cour og Agate Johanne Gote Birkedal Bar-fod. Student fra Schneekloths Latin- og Realskole i 1888. Skoleembedseksamen i 1896 og blev derefter lærer ved Grundtvigs Højskole og Landboskolen ved Lyngby. I 1909 købte han Hindholm Højskole og Avlsgård og ledede højskolen, mens avlsgården blev bortforpagtet. 1916 ansat som fungerende fuldmægtig på Sorø Akademis Godskontor. 11911 tog han initiati­vet til dannelsen af Historisk Samfund for Sorø Amt og var dets formand 1912-32. Tog ligeledes initiativet til oprettelsen af Amtsmuseet i Sorø, og Museumsfore­ningen for Sorø Amt, hvis formand han ligeledes var i en længere årrække. Medlem af Naturfredningsnævnet for Sorø Amt 1917-29. Akademikasserer fra 1921-39. Har udgivet forskellige arbejder af historisk art og des­uden skrevet en del artikler og anmeldelser i forskel­lige blade og holdt et stort antal foredrag rundt om i lan­det. Gift 05.09.1901 med Marie Louise Ottiha Olsen. Født 24.02.1873 i Ribe. Død 03.12.1940. Datter af Carl Frederik Vilhelm Olsen og Louise Augusta Krarup.

 

69-2 Poul Barfod Dornonville de la Cour

Født 06.06.1870 i Lyngby. Død 03.12.1936. Søn afJør­gen Carl la Cour og Agate Johanne Gote Birkedal Bar-fod. Tog i 1885 præliminæreksamen fra Schneekloths Latin- og Realskole, lærte fra 1885-88 landvæsen på Ju­lielund ved Allingåbro, derefter på Landbohøjskolen og i 1889 forvalter på Skærsøgard. Købte 1899-1912 flere gårde, som han drev indtil 1916. Grundlagde i 1922 sin nye virksomhed Landøkonomisk Regnskabs­kontor. Virksomheden beskæftigede sig primært med en praktisk-teoretisk regnskabsform for det store land-brug, og han fungerede som økonomisk rådgiver og konsulent ved driftsomlægninger på landets største godser. Gift 04.12.1896 med Gudrun Ostenfeld Bar-fod. Født 13.05.1875 i København. Død 04.11.1962. Datter af Hans Peter Gote Birkedal Barfod og Nielsine Ostenfeld.

 

69-3 Jørgen Carl Barfod Dornonville de la Cour

Født 01.09.1872 i Lyngby. Død 18.09.1917. Søn afJør­gen Carl la Cour og Agate Johanne Gote Birkedal Bar-fod. Lærte landvæsen og læste ved Landbohøjskolen i perioden 1891-93. Inspektør for Landmandsbanken ved Hovedgården Bjørum i Vendsyssel 1897-98.1903 lokalredaktør for Præstø Avis. Startede i 1905 et nyt landbrugsblad Dansk Landbrug, som han var redaktør af indtil 1912. Samtidig påbegyndte han udgivelsen af sit store værk Danske Gårde, som optog hans tid lige til hans død. Gift 07.10.1898 med Helen Charlotte Mar­grethe Anderson Rode. Født 09.02.1871 på Krogerup. Død 07.10.1962. Datter af Hans Christian Valdemar Rode og Helen Anderson. Lærte husholdning hos hofjægermester Friis, Lyngbygård. Fungerede nogle år som privatlærerinde på Skærsø og lærte husholdning og mejeri forskellige steder.

 

69-4 Ellen Kirstine Poulsen Bartod la Cour

Født 13.01.1876 i Lyngby. Død 24.02.1944. Datter af Jørgen Carl la Cour og Agate Johanne Gote Birkedal Barfod. Lærte fra 1891 husholdning og herunder land-husholdning. Fra 1917-21 medlem af hovedbestyrelsen for Danske Kvinders Forsvarsforening. Bestyrelses­medlem for Dansk Røde Kors i 1919-39. Derefter for-mand for De Danske Husmoderforeningers Køben-havnerkreds, medlem af bestyrelsen for Den Konser­vative Vælgerforening og næstformand for Danske Kvinders Konservative Forening, formand for Kvin­dernes Radio-Landsudvalg fra 1937-41 og fra 1941 medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Gift 20.09.1901 med Johannes Overgaard, født 31.08.1875. Skilt 1928.

 

69-5 Marie Bartod la Cour

Født 23.01.1878 i Lyngby. Død 24.01.1878. Datter af Jørgen Carl la Cour og Agate Johanne Gote Birkedal Barfod.

 

69-6 Vilhelm Birkedal Barfod Dornonville de la Cour

Født 23.12.1883 i Lyngby. Død 22.06.1974. Søn afJør­gen Carl la Cour og Agate Johanne Gote Birkedal Bar-fod. Matematisk student fra Birkerød Kostskole 1902. Arbejdede 1903-09 ved Nationalmuseets II Afdelings Voldstedsundersøgelser, tog i 1909 magisterkonferens i historie, 1909-11 lærer ved Landbohøjskolen i Lyngby og ved Grundtvigs Højskole, fra 1910 lærer ved og 1911-16 medbestyrer af Lyngby Højere Almenskole. Fik 1914 og 1915 af universitetet Regensburgs Legat, for hvilke han drev nationalhistoriske studier. 1916-17 medarbejder ved Nationaltidende og 1917-20 ved Dag-bladet København, fra 1918 lærer ved Birkerød Kost-sko le, adjunkt 1920 og lektor 1931-49. Undervisnings-leder ved Danmarks Brevskole 1925-28, dr. phil. i 1927 og privatdocent ved universitetet 1928-32. Med-lem af Birkerød Sogneråd i perioden 1933-37. Har haft en stor litterær produktion samt mange afhandlinger i bl.a. historiske tidsskrifter. Gift 20.06.1909 med Asbjørg Nilssen. Født 24.10.1886 på Haug i Værdal, Norge. Død 07.01.1981. Datter af Lorentz Peter Nilssen og Louise Wexelsen.

 

Lyngby-Linien - 6. Slægtsled

 

69-11 Vagn Dornonville de la Cour

Født 16.09.1902 i Lyngby. Søn af Lars Frederik Barfod Dornonville de la Cour og Marie Louise Ottiha Olsen. Frekventerede Sorø Akademis Skole 1914-18, uddan­net ved Forstvæsenet 1918-23, tog skovfogedprøven i 1923. Ved forstplanteskoler i Danmark og Tyskland i perioden 1923-28.1937 ansat i Det Danske Luftfarts­selskab i Kastrup lufthavn. Udnnævnt til Overportør i 1948 i SAS, hvorfra han blev pensioneret i 1967. Gift 15.12.1926 med Inger Rønne Hansen. Født 18.09.1906 i Hovedgård. Død 03.05.1954. Datter af Vilhelm Han­sen og Kathrine Nørgaard Sørensen.

 

69-12 Martha Dornonville de la Cour

Født 15.06.1904 i Lyngby. Død 12.06.1968. Datter af Lars Frederik Barfod Dornonville de la Cour og Marie Louise Ottiha Olsen. Tog realeksamen fra Sorø, lærte farmaci på Sorø Apotek, eksam. pharm i 1928, cand. pharm. 1933. Gift 03.12.1933 med Michael Frederik Funch. Skilt 1947.

 

69-13 Inge Dornonville de la Cour

Født 17.06.1907 i Lyngby. Datter af Lars Frederik Bar-fod Dornonville de la Cour og Marie Louise Ottiha Ol­sen. Gift 28.12.1927 med Gustav Krog-Meyer. Født 23.11.1895 i Fåborg ved Varde. Død 13.02.1983. Søn af Gustav Georg Krog-Meyer og Vilhelmine Seidelin. Bankbogholder.

 

69-21 Ingeborg Bartod Dornonville de la Cour

Født 22.07.1897 på Brede Ladegård. Død 20.05.1985. Datter af Poul Barfod de la Cour og Gudrun Ostenfeldt Barfod. Gift 01.08.1919 med Eilert Holme Halved. Født 09.03.1891 på Holmegård Glasværk. Død 26.10.1974. Søn af Niels Hansen og Ane Petersen. Tog lærereksamen fra Jonstrup Seminarium i 1913, se­kondløjtnant i 1915, lærer i Fløng ved Roskilde og fra 1928 førstelærer i Høje Tåstrup Skole.

 

69-22 Aase Barfod Dornonville de la Cour

Født 28.12.1898 på Brede Ladegård. Død 13.11.1946. Datter af Poul Barfod Dornonville de la Cour og Gud­run Ostenfeld Barfod. Gift 29.04.1922 med Erling Traustedt. Født 02.06.1891 på Herlufsholm. Død 23.03.1977. Søn af M.P.A. Traustedt og Lulla Forch­hammer. Fra 1921 læge i Frederikshavn.

 

69-23 Gudrnn Barfod Dornonville de la Cour

Født 03.03.1900 på Brede Ladegård. Død 19.05.1968. Datter af Poul Barfod Dornonville de la Cour og Gud­run Ostenfeld Barfod. Husbestyrerinde og privatlære­rinde.

 

69-24 Ellen Bartod Dornonville de la Cour

Født 01.03.1901 på Brede Ladegård. Datter af Poul Barfod Dornonville de la Cour og Gudrun Ostenfeld Barfod. Tog realeksamen fra Nykøbing Sjællands Pri­vatskole i 1918 og gik i gymnasiet på Roskilde Katedral­skole. Tog i 1921 til Sverige til godset Hejdeholm for at arbejde som privatlærerinde. Gift 07.03.1924 med Hans Jørgensen. Født 23.07.1895 i Køge. Død 24.03.1985. Søn af Jørgen Christian Jørgensen og Laura Chatherine Rasmussen. Fik sin landbrugsuddan­nelse på Vallund Hovedgård på Fyn og var derefter for­pagter på forskellige gårde. Købte i 1923 Ryesvang og drev gården til 1965. Bor på Odense Kloster.

 

69-25 Karen Bartod la Cour

Født 16.10.1902 på Brede Ladegård. Død 16.12.1902. Datter af Poul Barfod Dornonville de la Cour og Gud­run Ostenfeld Barfod.

 

69-26 Torsten Bartod Dornonville de la Cour

Født 14.06.1907 på Brede Ladegård. Død 06.02.1987. Søn af Poul Barfod Dornonville de la Cour og Gudrun Ostenfeld Barfod.

 

69-27 Kirsten Barfod Dornonville de la Cour

Født 15.03.1914 i København. Datter af Poul Barfod Dornonville de la Cour og Gudrun Ostenfeld Barfod. Tog realeksamen fra Sorø Private Mellem- og Real­skole. Uddannet som sygeplejerske i Slagelse i perio­den 1934-37. Supplerende uddannelse 1937-38. Fra 1938-39 ansat ved Frederikshavn Sygehus og Bispe­bjerg Hospital. Efter sin mands død videreførte hun ho­vedforretningen H.C. Jensen Herreekvipering ApS. Gift 06.04.1939 med Hans Christian Jensen. Født 14.10.1905 i Frederiksværk. Død 16.04.1980. Søn af Lars Peter Valdemar Jensen og Charlotte Thomsen. Uddannet hos Marius Jensen Herreekvipering i Ka­lundborg. Derpå ansat hos Otto Johansen Herreekvi­pering i Slagelse i 13 år. Startede i 1937 H.C. Jensen’s Herreekvipering i Frederikshavn, som han drev igen-nem 43 år.

 

69-31 Ellen Annette Dornonville de la Cour

Født 01.08.1899 på Søgård. Død 16.04.1986. Datter af Jørgen Carl Barfod Dornonville de la Cour og Helen Charlotte Margrethe Anderson Rode. Gift 12.10.1932 med Frederik Wilhelm Johan Haae Laub. Født 05.05.1905 i København. Søn af Frederik Wilhelm Laub og Wilhelmine Ploug. Forstkandidat og skovejer.

 

69-32 Jørgen Carl Dornonville de la Cour

Født 14.01.1901 på Søgård. Død 24.03.1968. Søn af Jørgen Carl Barfod Dornonville de la Cour og Helen Charlotte Margrethe Anderson Rode. Uddannet som landmand i Danmark og emigrerede til Canada som 19-årig. Opholdt sig i Canada i 18 år. Derefter tilbage til Danmark og startede som cykelhandler. Gift 1.gang med Inger Maria Feilberg. Død 29.08.1956. Gift 23.08.1958 med Gerda Marie Hansen. Født 06.01.1899 på Fyn. Datter af Hans Hansen og Ane Kathrine Jo­hansen. Fungerede i 47 år som sygeplejerske, heraf 35 år som hjemmesygeplejerske i Skælskør.

 

69-33 Paul Arvid Dornonville de la Cour

Født 09.11.1902 på Søgård. Død 20.09.1956. Søn af Jørgen Carl Barfod Dornonville de la Cour og Helen Charlotte Margrethe Anderson Rode. Foretog talrige studierejser i Europa og opholdt sig i Frankrig 1923-30 og 1949-50. I årenen 1931-40 udøvede han litterær kri­tik i Tilskueren og i inden- og udenlandske dagblade og tidsskrifter. Har derudover skrevet en del digtsam­linger. Gift 25.11.1942 med Gerd Marie Nielsen. Født 24.03.1920 i Norge. Datter af Lilli L.B. Nielsen.

 

69-34 Vilhelm Rode Dornonville de la Cour

Født 18.08.1904 i Præstø. Søn af Jørgen Carl Barfod Dornonville de la Cour og Helen Charlotte Margrethe Anderson Rode. Tog i 1920 realeksamen fra Lyngby Statsskole, kom derefter i boghandlerlære i provinsen og blev senere medhjælper i København. Siden 1938 ansat hos firmaet Heinrich Roepstorff i København som salgschef. Gift 05.03.1932 med Mona Maria Bull. Født 21.07.1912 i Norge. Datter af Olaf Jacob Bull og Thora Bakkerud. Kontoruddannet. Indehaver af eget antikvariat.

 

69-35 Helen Rode Dornonville de la Cour

Født 06.04.1908 i Viby. Datter af Jørgen Carl Barfod Dornonville de la Cour og Helen Charlotte Margrethe Anderson Rode. Gift 10.02.1932 med Regnar Thor­vald Genefke. Født 07.12.1900 i Hobro. Død 21.04.1980. Søn af Thomas Genefke og Olga Lundq­vist. Overingeniør.

 

69-41 Agnete la Cour Overgaard

Født 04.10.1902 på Overgårdsminde. Datter af Johan­nes Overgaard og Ellen Kirstine Poulsen Barfod la Cour. Gift med Christian E. Freiesleben Hansen. Proprietær.

 

69-42 Kirsten la Cour Overgaard

Født 01.10.1903 på Overgårdsminde. Datter af Johan­nes Overgaard og Ellen Kirstine Poulsen Barfod la Cour. Budgetkonsulent. Gift med W.F. Hellner. Ad­junkt.

 

69-43 Nicolaj la Cour Overgaard

Født 18.04.1906 på Overgårdsminde. Søn af Johannes Overgaard og Ellen Kirstine Poulsen Barfod la Cour. Inspektør. Gift med Ellen Nielsine Aaquist.

 

69-44 Ellen la Cour Overgaard

Født 13.12.1909 på Overgårdsminde. Datter af Johan­nes Overgaard og Ellen Kirstine Poulsen Barfod la Cour. Beskæftigelsesterapeut. Gift i 1937 med Frode Buttrup. Fuldmægtig.

 

69-45 Karen la Cour Overgaard

Født 22.03.1911 på Overgårdsminde. Datter af Johan­nes Overgaard og Ellen Kirstine Poulsen Barfod la Cour. Husholdningskonsulent. Gift med Peter Hag­mund-Hansen. Højskolelærer.

 

69-61 Aagot Dornonville de la Cour

Født 01.02.1926 på Frederiksberg. Datter af Vilhelm Birkedal Barfod Dornonville de la Cour og Asbjørg Nilssen. Nysproglig studentereksamen fra Birkerød Statsskole i 1945. Afbrudt uddannelse ved Københavns Universitet  1952.  Genoptaget uddannelsen ved Odense Universitet 1973. Cand.phil. i engelsk 1979, cand.mag i 1983. Pædagogikum i 1983. Vikar på Midt­fyns Gymnasium, Ringe 1984-85. Adjunkt samme sted pr. 01.08.1985. Gift 12.07.1952 med Erik Andersen. Født 16.04.1919 i Korsør. Søn af Johannes Andersen og Ellen Andersen. Fængselsinspektør ved Statsfæng­slet i Ringe. Mag.art 1952.

 

69-62 Gerd Dornonville de la Cour

Født 18.10.1918 i Norge. Datter af Vilhelm Birkedal Barfod Dornonville de la Cour og Asbjørg Nilssen. Gift 05.02.1961. med Hans Michelsen.

 

69-63 Nils Emil Dornonville de la Cour

Født 13.12.1919. Død 09.06.1944. Søn af Vilhelm Bir­kedal Barfod Dornonville de la Cour og Asbjørg Nilssen.

 

Lyngby-Linien - 7. Slægtsled

 

69-111 Jørgen Vilhelm Dornonville de la Cour

Født 26.03.1928 i Sorø. Søn af Vagn Dornonville de la Cour og Inger Rønne Hansen. Underdirektør i SDS. Gift med Helle Greisen. Født 02.01.1931. Datter af Holger Greisen og Karen Greisen.

 

69-112 Mogens Dornonville de la Cour

Født 02.11.1932 i Kastrup. Søn af Vagn Dornonville de la Cour og Inger Rønne Hansen. Direktør. Gift med Elly Ausker. Født 22.03.1935. Datter af Johannes og Helga Andersen.

 

69-113 Marie Louise Dornonville de la Cour

Født 16.11.1937 i Kastrup. Datter af Vagn Dornonville de la Cour og Inger Rønne Hansen. Uddannet i Ama­gerbanken, derefter halvandet år i Schweizerische Bank i Ztirich. Overtog i 1962 sin svigerfars maskinfa­brik i Beder. Byggede sammen med sin mand i 1972 fa­brik i Skanderborg. Startede handelsfirma i Schweiz i 1985. Firmaet Meinertz Danish AIS producerer radia­torer. Gift 24.03.1961 med Sonni Meinertz. Født 06.05.1935 i Odder. Søn af Charles og Augusta Mei­nertz. Uddannet ingeniør i 1959 og har siden 1962 været selvstændig.

 

69-114 Inge Dornonville de la Cour

Født 21.12.1942 i Kastrup. Datter af Vagn Dornonville de la Cour og Inger Rønne Hansen. Gift i 1969 med Ri­chard Leroy Nielsen. Født 21.05.1934 i Los Angeles, Californien. Er uddannet geolog med doktorgrad fra Cal. Tech. i Californien. Startede derefter sit eget geo­log-firma.

 

69-115 Kirsten Dornonville de la Cour

Født 21.12.1942 i Kastrup. Datter af Vagn Dornonville de la Cour og Inger Rønne Hansen. Sygeplejerske. Gift med Søren Meilvang. Læge.

 

69-121 Elisabeth Dornonville de la Cour

Født 23.05.1934 i Åbenrå. Datter af Michael Frederik Funch og Martha Dornonville de la Cour. Matema­tisk/naturvidenskabelig student fra Frederiksborg Statsskole i Hillerød i 1953. Discipel på Fredensborg Apotek. Exam.pharm. 1956. Efter eksamen afdelings­leder hos Nordisk Droge i København i 3 år. Arbej­dede derefter i 14 år på forskellige apoteker. Startede i 1977 som dagplejer i Frederikssund. Gift 11.09.1971 med Knud Nielsen. Født 03.03.1927 i Lille Binderup. Søn af Kresten Nielsen og Carla Caroline Augusta An­dersen. Efter end skolegang nogle år ved landbruget. Kørte derefter som chauffør for forskellige vognmænd i Jylland og kom i 1968 til København hos Kosangas, hvor han i 1969 blev vognmand.

 

69-122 Knud Arne Funch

Født 19.06.1937 i Kjellerup. Død 20.06.1937. Søn af Michael Frederik Funch og Martha Dornonville de la Cour.

 

69-123 Helen Dornonville de la Cour

Født 08.01.1939 i Kjellerup. Datter af Michael Frede­rik Funch og Martha Dornonville de la Cour. Matema­tisk/naturvidenskabelig student fra Frederiksborg Statsskole i Hillerød, studerede derefter kemi ved Dan­marks Tekniske Højskole i 1 år. Flyttede i 1958 til Oslo. Arbejdede som laboratoricassistent ved viruslaborato­net, Ullevål Sykehus, Oslo i perioden 1958-69. Stude­rede samtidig ved Oslo Universitet og blev cand.mag. i kemi, matematik og fysik i 1965. Var videnskabelig as­sistent 1969-75 ved Kaptajn W. Wilhelmsens Bakterio­logiske Institut, Universitetet i Oslo. Tog embedseksa­men cand.real. i biokemi 1975.1975-78 forskningssti­pendiat på Kaptajn Wilhelmsens Bakteriologiske Insti­tut. Blev i 1979 ansat som medicinsk chef på Astra-Syn­tex AIS. Disputerede 01.06.1985 for den filosofiske doktorgrad ved det medicinske på universitetet i Oslo over emnet »Human Interferon and Cell Growth Inhi­bition«. Har ligeledes publiceret flere videnskabelige arbejder over samme emne.

 

69-124 Poul-Michael Dornonville de la Cour

Født 23.06.1940 i Kjellerup. Søn af Michael Frederik Funch og Martha Dornonville de la Cour. Matematisk student fra Slagelse Gymnasium 1959 og elektroinge­niør fra Ingeniørakademiet 1963. Kom i 1966 til SEAS i Haslev og har siden da været beskæftiget med projekte­ring af kraftværker. Blev ved dannelsen af Elkraft i 1978 overflyttet hertil, først som projektleder og fra 1984 som afdelingsleder. Var i en periode formand for SEAS funktionærforening. Gift 16.02.1963 med Lene Marie Rasmussen. Født 04.03.1942 i Hornum. Datter af Frede Julian Rasmussen og Gerda Kirstine Hansen. Matematisk student fra Slagelse gymnasium 1961 og la­boratoneassistent ved Carlsberg i perioden 1961-64. Arbejder med kunsthåndværk i tekstil og er medlem af en kollektivforretning i Fakse Ladeplads. Påbegyndt lærerstudie ved Haslev Seminarium.

 

69-131 Henning Krog-Meyer

Født 22.09.1928 i Varde. Søn af Gustav Krog-Meyer og Inge Dornonville de la Cour. I banklære 1945 i Banken for Ringsted og Omegn (nu Provinsbanken). Assistent i 1949, fuldmægtig i 1961, chef for intern kontrol 1970-78. Formand for Ringsted Konservativ Ungdom 1950-54 og amtsformand i Sorø amt 1954-58. Byrådsmedlem 1962-74, heraf 4 år som viceborgmester 1966-70. Fra 978 ansat som distriktsleder ved Stats anstaltens agen­tur for Midtsjælland. Gift 05.09.1959 med Gerda Jespersen. Født 28.05.1926 i Korsør. Datter af Christian og Johanne Jespersen. Uddannet på advokatkontor i 1942-46. Derefter ansat på Korsør Dommerkontor fra 1946-59.

 

69-132 Inge Lise Krog-Meyer

Født 04.02.1930 i Skælskør. Datter af Gustav Krog-Meyer og Inge Dornonville de la Cour. Matematisk/fy­sisk student fra Slagelse Gymnasium i 1948. Cand. pharm. 1953. Provisor på Åbyhøj Apotek 1953-56 og si­den 1972 provisor på Marselisborg Apotek. Gift 05.03.1955 med Arne Brink Nielsen. Født 29.05.1929 i Århus. Søn af Frode og Kristine Nielsen. Matematiski fysisk student fra Århus Katedralskole 1948. Cand. pharm. 1953. Soldat i perioden 1953-55. Provisor på Kommunehospitalets Apotek 1955-63. Siden 1963 af­delingsleder på Kommunehospitalets Centrallaborato­rie.

 

69-133 Gustav Krog-Meyer

Født 15.05.1933 i Skælskør. Søn af Gustav Krog-Meyer og Inge Dornonville de la Cour. Tømmerhandler. Gift med Jytte Laursen.

 

69-134 Jørgen Krog-Meyer

Født 15.03.1937 i Skælskør. Søn af Gustav Krog-Meyer og Inge Dornonville de la Cour. Klassisk sproglig stu­dent fra Sorø Akademis Skole 1955. Stud.theol. til 1957. Siden bankmand. Uddannet i Den Danske Bank, Korsør i 1959. Værnepligtig i perioden 1959-61. Ansat i Den Danske Bank i perioden 1961-69. Siden 01.12.1969 fuldmægtig i Varde Bank. I Perioden 1981-85 formand for den lokale afdeling af Dansk Røde Kors.

 

69-135 Merete Krog-Meyer

Født 08.03.1942 i Skælskør. Datter af Gustav Krog-Meyer og Inge Dornonville de la Cour. Realeksamen i 1959, Mariaforbundet 1959-60, sygeplejeelev 1960-63. Ansat på Gentofte Amtssygehus fra 1970-83. Gift 16.05.1964 med Ole Adamsen. Født 15.04.1941 i Ris­skov. Søn af Viggo Adamsen og Ester Kruse. Realek­samen i 1958 og shippingelev i Århus 1958-61.1 perio­den 1963-83 indkøbschf for Concorde Line, Hellerup. Merkonom i Indkøb og Transport 1972. Ansat hos Scandinavian World Cruises, Miami som chef for ind­køb og personale fra 1983.

 

69-211 Erik la Cour

Født 20.05.1920. Død 30.12.1986. Søn af Eilert Holme Halved og Ingeborg Barfod Dornonville de la Cour. Gift med Charlotte Marcher. Født 15.02.1929.

 

69-212 Sven la Cour Halved

Født 09.03.1922 i Roskilde. Søn af Eilert Holme Halved og Ingeborg Barfod Dornonville de la Cour. Mate­matisk student 1942 fra Sorø Akademi. Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Højskole i 1948. Har arbejdet som rådgivende ingeniør i flere firmaer. Siden 1976 af­delingsingeniør i Københavns Kommunes Bygge- og Boligdirektorat. Gift 02.04.1949 med Eva Aagaard. Født 11.05.1924 i Géteborg. Datter af Andreas Aa­gaard og Olga Jækel. Realeksamen i 1941, Niels Brock i 1943. Indtil 1951 ansat i Socialministeriet. 1958 ansat i Danske Statsembedsmænds Samråd. Siden 1978 admi­nistrator i Enkeboligselskabet.

 

69-213 Inger la Cour Halved

Født 23.04.1923 i Roskilde. Datter af Eilert Holme Halved og Ingeborg Barfod Dornonville de la Cour. Nysproglig student 1942. Tresproglig korrespondent i 1950. Faglærer dansk-fransk i 1972 og undervisning på privat realskole i 2 år. Herefter igen korrespondent. Har haft forskellige jobs i ind- og udland og er nu ansat i Planstyrelsen indenfor Miljøministeriet.

 

69-221 Birgitte Traustedt

Født 26.02.1923. Død 13.10.1923. Datter af Erling Traustedt og Aase Barfod Dornonville de la Cour.

 

69-222 Poul Henning Traustedt

Født 31.01.1925 i Frederikshavn. Søn af Erling Trau­stedt og Aase Barfod Dornonville de la Cour. Student fra Hjørring Gymnasium 1943, cand.mag. i dansk og tysk fra Københavns Universitet i 1950. Studieophold i Uppsala 1946 og Oslo 1950-51. Ansat ved bladvirksom­hederne under Gutenberghus 1951-53, forlagssekretær på Steen Hasselbalchs Forlag 1953-59 og forlagsre­daktør ved Politikens Forlag 1959-79. Forlagschef på G.E.C. Gads Forlag 1979-82. Free-lance redaktør fra 1983. Gift 21.10.1986 med Kirsten Tortzen. Født 16.09.1932.

 

69-241 Jørgen Preben Dornonville de la Cour Jørgen­sen

Født 27.12.1924 på Ryesvang, Holse. Død 15.07.1934. Søn af Hans Jørgensen og Ellen Barfod Dornonville de la Cour.

 

69-242 Gunnar Dornonville de la Cour Jørgensen

Født 30.05.1926 i Brenderup. Søn af Hans Jørgensen og Ellen Barfod Dornonville de la Cour. Tog prælimin­æreksamen i 1942. 1942-47 elev ved landbruget og 1947-49 soldat og sekondløjtnant ved Livgarden. 1949-50 Landbrugsskolen og 1950-64 ved landbruget som medhjælper. 1964-72 forpagter og siden 1972 selvstæn­dig landmand. Gift 13.06.1964 med Jette Møller Peder­sen. Født 25.07.1939 i Odense. Datter af Inge Mar­grethe og Aage Møller Pedersen. Laborant.

 

69-243 Birgit Dornonville de la Cour Jørgensen

Født 28.03.1929 på Ryesvang, Holse. Datter af Hans Jørgensen og Ellen Barfod Dornonville de la Cour. Tog præliminæreksamen i 1945. Husholdningselev på Abildgård, Sønderjylland og barnefrøken på Ly­strupgård, Nordsjælland. Uddannet sygeplejerske fra Odense Sygehus i 1950. Gift 31.12.1952 med Egon Ras­mussen. Født 23.09.1923 i Vindinge. Søn af Sigrid og Rasmus Bondo Rasmussen. Tog lærereksamen i 1947 og var hos Livgarden 1947-49. Ansat ved Odense sko­levæsen. Viceinspektør siden 1966.

 

69-244 Merete Dornonville de la Cour Jørgensen

Født 24.06.1938 på Ryesvang, Holse. Datter af Hans Jørgensen og Ellen Barfod Dornonville de la Cour. Tog præliminæreksamen fra Brenderup Realskole 1955. Uddannet hospitalslaborant på Odense Amts og Bys Sygehus og arbejdede der som laborant i 9 år. Gik i 1985 aktivt ind i arbejdet som Leve-Som-Før rådgiver under Kræftens Bekæmpelse. Gift 04.09.1960 med Gunnar Lamdahl Justesen. Født 26.12.1937 i Brende­rup. Søn af Ove Lamdahl Justesen og Johanne Graver-sen. Præliminæreksamen fra Brenderup Realskole 1954. Teknikumingeniør 1961. 2 års tjeneste i Fly­vevåbnet, deraf 1 som løjtnant af reserven. Arbejdede 2 år som ingeniør i Schafffiausen, Schweiz. Siden 1966 ansat i Brenderup Trailers AIS, fra 1971 som admini­strerende direktør og fra 1985 som teknisk direktør.

 

69-271 Erling Dornonville de la Cour Jensen

Født 13.06.1940 i Frederikshavn. Død 03.02.1978. Søn af Hans Christian Jensen og Kirsten Barfod Dornon­ville de la Cour. Realeksamen i 1958 fra Th. Langs Skole i Silkeborg. Uddannt i handel (herreekvipering). Aftjente værnepligt ved Dronningens Livregiment. Højere Handelseksamen fra Niels Brock. Merkonom i 1974 i Salg og Reklame samt Personaleledelse.

 

69-272 Mogens Barfod Dornonville de la Cour

Født 06.05.1943 iFrederikshavn. Søn af Hans Christian Jensen og Kirsten Barfod Dornonville de la Cour. Ma­tematisk student fra Frederikshavn Kommunale Gym­nasium i 1963. Akademiingeniør 1968 og civilingeniør i 1971. HD Eksamen fra Handelshøjskolen i København1975. Virksomhedskonsulent i A. Habberstad 1971-75, kontorchef i T.H. Vessel & Vett 1975-78, økonomi- og planlægningschef i Ferrosan i 1978-80 og systemkoordi­nator i B & W Alpha Diesel, Frederikshavn i 1980-84. Siden da forretningsdrivende civilingeniør og indeha­ver af modeforretningen »Gill & Joy« samt »Frederiks­havn Microdata« og »Data Nord«. Gift 04.07.1970 med Marianne Grith Btilow. Født 13.09.1946 i Dragør. Dat­ter af Svend Erik Btilow og Astrid Olsen. Realist fra Dragør Realskole i 1964. Uddannet sygeplejerske fra Glostrup Amtssygehus 1969. Efter endt uddannelse an­sat 2 år på Amtssygehuset i Gentofte og derefter 10 år som aftensygeplejerske ved Montebello Dag- og Nat­hospital i Vangede. Fra 1981-85 ansat som sygeplejer­ske ved plejehjem i Sæby. Herefter medhjælpende hu­stru i dataforretning med især salg af handicap-syste­mer for øje.

 

69-611 Hans la Cour Andersen

Født 09.11.1953 i Jerup. Søn af Erik Andersen og Aa­got Dornonville de la Cour. Musiksproglig student fra Ribe Katedralskole 1972.1972-76 Det Nødvendige Se­minarium, Tvind. Ansat hos Helsingør kommunale skolevæsen 1976-79. Ansat hos Roskilde kommunale skolevæsen 1979-83. Siden 1983 tilknyttet Den Rejsende Højskole.

 

69-612 Nils la Cour Andersen

Født 30.07.1955 i Jerup. Søn af Erik Andersen og Aa­got Dornonville de la Cour. Realeksamen fra Ribe Ka­tedralskole 1972. Radiotelegrafist i Søværnet 1976. AFIS-certifikat Statens Lufthavnsvæsen Kastrup 1980. Ansat hos Søværnet 1973-78, Udenrigsministeriets Kommunikationscenter 1978-79, FN’s Fredsbevarende Styrker i Sydlibanon som Field Service Officer 1979-80. Ansat hos Statens Luftfartsvæsen, Kulusuk, Østgrøn­land som telegrafleder 1980-83, AFIS-operatør i Stau­ning Lufthavn 1983-85, og AFIS-leder Constable Pynt Lufthavn i Østgrønland siden 1985.

 

69-613 Inger la Cour Andersen

Født 23.05.1958 i Jerup. Datter af Erik Andersen og Aagot Dornonville de la Cour. Student fra Midtfyns Gymnasium i 1977. Bachelor of Arts 1978-81 fra North London Polytechnic. Master of Arts African History fra University of London 1981-82.1982-83 lærer på Bu­luq Higher Secondary School for Giris i Sudan. 1983-85 lærer på Khartoum International High School i historie og engelsk. 1985 Deputy Relief Coordinator, Sudanaid Relief & Rehabilitation Department i Sudan. Siden 1986 rådgiver hos Sudanaid Relief & Rehabilitation Department i Sudan. Gift 14.01.1986 med Tagelsir Al­Schoosh. Født 17.12.1956 i Sudan. Søn afMagzoub Al­Shoosh og Rouda Abdel Rahim. 1978-81 uddannet elektroingeniør fra Polytechnic of North London. 1981-84 agent for Agip Gas i Khartoum. 1984-86 ansat hos African Centre, Relief & Development Group.

 

69-614 Kirsten la Cour Andersen

Født 16.09.1966 i Torsted. Datter af Erik Andersen og Aagot Dornonville de la Cour. Nysproglig student 1985. Studeret TV-produktion i U.S.A.

 

Lyngby-Linien - 8. Slægtsled

 

69-1111 Birgitte Dornonville de la Cour

Født 19.08.1953. Datter af Jørgen Vilhelm Dornonville de la Cour og Helle Greisen.

 

69-1112 Christian Dornonville de la Cour

Født 16.08.1961. Søn af Jørgen Vilhelm Dornonville de la Cour og Helle Greisen.

 

69-1121 Peter Dornonville de la Cour

Født 08.05.1959 i København. Søn af Mogens Dornon­ville de la Cour og Elly Ausker Andersen. Realist 1976, sprogligt ophold i England, Østrig og Tyskland 1976-78. Uddannelse på reklamebureauet Leo Burnett Den-mark 1978-80. Senere fastansat 1980-83. Merkonom i Markedsføring 1983. Ansat i reklameafdelingen hos Ostermann Petersen AIS 1983-84. Siden ansat som salgskonsulent hos AIS Arovit Petfood.

 

69-1122 Jette Dornonville de la Cour

Født 07.08.1963. Datter af Mogens Dornonville de la Cour og Elly Ausker Andersen.

 

69-1131 Ulrik Meinertz

Født 10.03.1965 i Århus. Søn af Sonni Meinertz og Ma­rie-Louise Dornonville de la Cour. Matematisk/fysisk student fra Marselisborg Gymnasium 1984. Derefter 1 års ophold på Cambridgeshire College og Arts & Tech­nology. Påbegyndte i 1985 statskundskabsstudie ved Århus Universitet.

 

69-1132 Christian Meinertz

Født 09.06.1967 i Århus. Søn af Sonni Meinertz og Ma­rie-Louise Dornonville de la Cour. Matematisk/fysisk student fra Marselisborg Gymnasium 1986. Derefter skoleophold i Cambridge, England og Schweiz.

 

69-1133 Philip Meinertz

Født 03.03.1969 i Odder. Søn af Sonni Meinertz og Ma­rie-Louise Dornonville de la Cour. Gymnasieelev.

 

69-1134 Simon Meinertz

Født 04.10.1972 i Odder. Søn afSonni Meinertz og Ma­rie-Louise Dornonville de la Cour.

 

69-1141 Heather Ann Nielsen

Født 22.07.1970 i Salt Lake City. Datter af Richard Le­roy Nielsen og Inge Dornonville de la Cour.

 

69-1142 Mark Edward Nielsen

Født 03.02.1972 i Sydney, Australien. Søn af Richard Leroy Nielsen og Inge Dornonville de la Cour.

 

69-1211 Kim Nielsen

Født 20.04.1972 i Frederikssund. Søn af Knud Nielsen og Elisabeth Dornonville de la Cour.

 

69-1212 Tom Nielsen

Født 16.03.1974 i Frederikssund. Søn af Knud Nielsen og Elisabeth Dornonville de la Cour.

 

69-1231 Marianne Dahl

Født 14.05.1959 i Oslo. Datter af Sigurd Dahl og Helen Dornonville de la Cour.

 

69-1232 Lars Henrik Dahl

Født 03.01.1967. Søn af Sigurd Dahl og Helen Dornon­ville de la Cour.

 

69-1241 Anne Mette Dornonville de la Cour

Født 27.08.1963 i Rødovre. Datter af Poul-Michael Dornonville de la Cour og Lene Marie Rasmussen. Musikmatematisk studentereksamen fra Haslev Gym­nasium i 1982. Dimitteret fra Haslev Seminarium i 1986.

 

69-1242 Nina Dornonville de la Cour

Født 21.07.1966 i Rødovre. Datter af Poul-Michael Dornonville de la Cour og Lene Marie Rasmussen. Ma­tematisk/fysisk studentereksamen fra Haslev Gymna­sium i 1985. Har siden 1985 læst ved arkitektskolen i Århus.

 

69-1243 Dorthe Dornonville de la Cour

Født 04.05.1972 i Haslev. Datter af Poul-Michael Dor­nonville de la Cour og Lene Marie Rasmussen.

 

69-1311 Christian Gustav Krog-Meyer

Født 16.02.1960 i Ringsted. Søn af Henning Krog­Meyer og Gerda Jespersen. Speditør. Gift 01.08.1987 med Anette Ipsen. Født 02.05.1956 i Varde. Datter af Nicoline og Carl Oluf Ipsen. Kontorassistent.

 

69-1312 Kirsten Krog-Meyer

Født 18.04.1963 i Ringsted. Datter af Henning Krog- Meyer og Gerda Jespersen. Kommuneassistent.

 

69-1321 Claus Brink Nielsen

Født 05.02.1957 i Århus. Søn af Arne Brink Nielsen og Inge-Lise Krog-Meyer. Agronom.

 

69-1322 Lars Brink Nielsen

Født 29.05.1959 i Århus. Søn af Arne Brink Nielsen og Inge-Lise Krog-Meyer. Shipping-man.

 

69-1323 Inge Brink Nielsen

Født 01.04.1962 i Århus. Datter af Arne Brink Nielsen og Inge-Lise Krog-Meyer. Musikpædagog. Gift med Jens Horn Rasmussen. Søn af Inger og Egon Horn Ras­mussen. Musikpædagog.

 

69-1351 Charlotte Adamsen

Født 02.11.1966 i Charlottenlund. Datter af Ole Adam-sen og Merete Krog-Meyer. Studerer broad-casting på college i Miama.Adresse: 10631 S.W. 77th Terrace, Miami, Florida 33173, U.S.A.

 

69-1352 Henrik Adamsen

Født 15.04.1969 i Charlottenlund. Søn afOleAdamsen og Merete Krog-Meyer.

 

69-2111 Jesper la Cour

Født 28.09.1948 i København. Søn af Erik la Cour Hal-ved og Elna Thorsø Nielsen. Nysproglig student fra Ve­stre Borgerdyd Gymnasium i 1968. Lærereksamen i ja­nuar 1973 fra Blågård Seminarium. Efter endt uddan­nelse ansat ved Statens Åndssvageforsorg frem til sep­tember 1975. Derefter et længere ophold i Indien. Fra 1980 ansat som lærer på Spanager, København Kom­munes Skole- og Behandlingshjem i Ejby. Gift 28.11.1981 med Lone Vadum. Født 18.08.1946 i Kø­benhavn. Datter af Børge Vadum og Gudrun Julie Hoppe. Realist fra Stenlille Skole i 1963. Flyttede til København og blev uddannet i hotelbranchen på det daværende Hotel Europa. Arbejdede siden på Hotel Imperial i København og i DIS-Rejser. Arbejder nu som kontorassistent på Københavns Pektinfabrik i Lille Skensved.

 

69-2112 Kim la Cour

Født 16.03.1958 i København. Søn af Erik la Cour Halved og Elna Thorsø Nielsen. Realeksamen i 1975. Ansat i Falcks Redningskorps i 1978. Udnævnt som vagtmester i 1981, og udnævnt til vagtcentralle der i 1985. Startede i 1985 sammen med Inge Thøgersen fir­maet TTH Grafisk Produktion ApS.

 

69-2113 Tobias la Cour Halved

Søn af Erik la Cour Halved og Elna Thorsø Nielsen.

 

69-2114 Ole la Cour Halved

Født 13.05.1946 i København. Søn af Erik la CourHal­ved og Elna Thorsø Nielsen.

 

69-2121 Birgitte Halved

Født 12.09.1951 i København. Datter af Sven la Cour Halved og Eva Aagaard. Student i 1971, forsorgspæda­gog i 1974, socialrådgiver i 1977. Har arbejdet som 50­cialrådgiver siden, dels i Københavns amtskommune, dels i Frederiksberg kommune.

 

69-2122 Merete Halved

Født 02.05.1954 i København. Datter af Sven la Cour Halved og Eva Aagaard. Nysproglig student fra Ord-rup Gymnasium i 1973, 2-sproglig korrespondent i eng­elsk/spansk fra Handelshøjskolen i København i 1976. Derefter kortvarige vikarjobs blandet med udlandsrej­ser, bl.a. 1 år i Israel. Fra 1981 fastansat i rådgivende in­geniørfirma Carl Bro AIS i Glostrup. Samlevende siden 1978 med Paul Murphy.

 

69-2123 Charlotte Halved

Født 06.08.1963 i Charlottenlund. Datter af Sven la Cour Halved og Eva Aagaard. Samfundssproglig stu­dentereksamen fra Ordrup Gymnasium i 1982. Deref­ter et 8 måneders ophold på Skelskør Folkehøjskole med dramatik og psykologi. 11983 2 års ophold i England, hvor hun arbejdede med mentalt handicap­pede børn og unge. Studerer i øjeblikket fysik/kemi på HF med en videreuddannelse som agronom på Land­bohøjskolen for øje.

 

69-2221 Anders Traustedt

Født 09.05.1957 i København. Søn afp.H.Traustedt og Karen Lyhr Pedersen. Mag. art. Redaktør.

 

69-2421 Torben Dornonville de la Cour Jørgensen

Født 05.12.1965 i Middelfart. Søn af Gunnar Dornon­ville de la Cour Jørgensen og Jette Møller Pedersen.

 

69-2422 Anders Dornonville de la Cour Jørgensen

Født 22.09.1970 i Middelfart. Søn af Gunnar Dornon­ville de la Cour Jørgensen og Jette Møller Pedersen.

 

69-2423 Louise Dornonville de la Cour Jørgensen

Født 23.04.1972 i Middelfart. Datter af Gunnar Dor­nonville de la Cour Jørgensen og Jette Møller Peder­sen.

 

69-2431 Kirsten Marianne Rasmussen

Født 06.11.1953 i Odense. Datter af Egon Rasmussen og Birgit Dornonville de la Cour Jørgensen. Tog HF-eksamen i 1973.1973-76 lærervikar og vikar i hospitals­sektoren. 11979 uddannet som ergoterapeut. Derefter ansat som fysiurgisk ergoterapeut ved Odense Syge­hus. 1980-83 ansat som sagsbehandlende ergoterapeut i København. Gift 27.09.1980 med Jørgen Bytoft Olsen. Født 21.03.1947 i København. Søn af Elna Alice og Kaj Børge Wilhelm Olsen. Teknisk specialist hos IBM.

 

69-2432 Nils Bo Rasmussen

Født 27.03.1956 i Dalum. Søn af Egon Rasmussen og Birgit Dornonville de la Cour Jørgensen. Kontorelev ved Odens Kommune 1975. Assistent ved Odense Ma­gistrat 4. Afdeling i Skoleforvaltningen.

 

69-2433 Helle Vibeke Rasmussen

Født 29.11.1959 i Odense. Datter af Egon Rasmussen og Birgit Dornonville de la Cour Jørgensen. Nysproglig student i 1980. Uddannet bibliotekar ved Forsknings­sektoren i 1987.

 

69-2434 Lene Birgitte Rasmussen

Født 10.05.1962 i Odense. Datter af Egon Rasmussen og Birgit Dornonville de la Cour Jørgensen. Nysproglig student i 1982. Siden 01.01.1986 ergoterapeut-stude­rende.

 

69.2441 Flemming Lamdahl

Født 21.02.1965 i Neuhausen, Schweiz. Søn af Gunnar Lamdahl Justesen og Merete Dornonville de la Cour Jørgensen.

 

69-2442 Charlotte Lamdahl

Født 24.03.1967 i Brenderup. Datter af Gunnar Lam-dahl Justesen og Merete Dornonville de la Cour Jør­gensen.

 

69-2721 Pernille Dornonville de la Cour

Født 11.07.1971 i Gentofte. Datter af Mogens Barfod Dornonville de la Cour og Marianne Grith Bülow.

 

69-2722 Ulrik Dornonville de la Cour

Født 04.02.1974 i Gentofte. Søn af Mogens Barfod Dornonville de la Cour og Marianne Grith Bti low.

 

69-3211 Jørgen Jesper Højdal

Født 04.02.1955 i Kastrup. Søn af Eigil Viggo Høj dal og Ellen Dornonville de la Cour. Realeksamen i 1972. Der­efter påmønstret skoleskibet Georg Stage. Konstabel i Søværnet, udnævnt til sergent i 1976, optaget på Søvær­nets Officerskole i 1978. Første stilling som søofficer 1980 som 3. kommanderende i minestryger. Derefter sejling og tjeneste i Fiskerunspektionen ved Færøerne og Grønland. Siden september 1984 daglig leder af Fi­skerunspektionen ved Grønland som 1. fiskeriofficer ved Grønlands Kommando. Gift 11.06.1977 med Shi­geko Sano. Født 20.04.1946 i Yamanashi i Japan. Dat­ter af Chuji og Kimiyo Sano. Studentereksamen i 1964. Derefter uddannet sygeplejerske, ansat på Røde Kors hospitalet i Suiva, Japan. 1971-76 ansat som sygeplejer­ske i Japan Airlines. Kom til Danmark i 1976 i forbin­delse med et højskoleophold på Den Internationale Højskole i Helsingør.

 

69-3212 Inger Marie Højdal

Født 26.05.1956 i Skælskør. Datter af Eigil Viggo Høj-dal og Ellen Dornonville de la Cour.

 

69-3213 Hanne Højdal

Født 23.09.1960 i Vordingborg. Datter af Eigil Viggo Høj dal og Ellen Dornonville de la Cour. Tog HF-eksa­men i 1981.1981-84 ophold i Israel. Startede på Arki­tektskolen, København i 1984. Gift 06.08.1983 med Zeev Gelber. Født 05.08.1952 I Afulla, Israel. Søn af Ilana og Simcha Gelber. Født og opvokset i kibbutz i Is­rael. Har arbejdet som landmand indtil 1982. Uddan­net blikkenslager. Flyttede til Danmark i 1984.

 

69-3411 Frans Dornonville de la Cour

Født 15.09.1965 i København. Søn af Flemming Olaf Dornonville de la Cour og Lone la Cour, født Søren­sen. HF-eksamen fra Statens Kursus i 1982.1987 påbe­gyndt uddannelse på Danmarks Tekniske Højskole.

 

69-3412 Matias Dornonville de la Cour

Født 24.04.1967 i København. Søn af Flemming Olaf Dornonville de la Cour og Lone la Cour, født Søren­sen. Efter endt skolegang på Ingrid Jespersens Skole i 1981 2 år på Langelands Efterskole. Påbegyndte HF-studiet i 1985.

 

69-3413 Nadja la Cour Møllerskov

Født 29.11.1981. Datter af Flemming Olaf Dornonville de la Cour og Marianne Møllerskov.

 

69-3414 Anna Alberte Møllerskov la Cour

Født 04.05.1986 i København. Datter af Flemming Olaf Dornonville de la Cour og Marianne Møllerskov.

 

69-3511 Marie Genefke

Født 11.08.1967 i Århus. Datter af Jens Genefke og Jytte Kvist Madsen.

 

Lyngby-Linien - 9. Slægtsled

 

69-13231 Mai Brink Rasmussen

Født 19.04.1986 i Ålborg. Datter af Jens Horn Rasmus­sen og Inge Brink Nielsen.

 

69-21111 Tanja la Cour Halved

Født 20.11.1969 i Rødovre. Datter af Jesper la Cour Halved og Leni Halm.

 

69-21112 Thomas Vadum la Cour

Født 09.10.1978 i Glostrup. Søn af Jesper la Cour Hal- ved og Lone Vadum.

 

69-21113 Ditte Vadum la Cour

Født 18.08.1980 i Tåstrup. Datter af Jesper la Cour Halved og Lone Vadum.

 

69-21211 Dea Jin Halved

Født 16.04.1982 i Seoul, Korea. Datter af Birgitte Hal-ved.

 

69-24311 Laura Bytoft Olsen

Født 07.06.1983 i København. Datter af Jørgen Bytoft Olsen og Kirsten Marianne Rasmussen.

 

69-32111 Aya Højdal

Født 08.05.1978 i Hillerød. Datter af Jørgen Jesper Højdal og Shigeko Sano.

 

69-32112 Miki Jesper H~jdal

Født 11.06.1981 i København. Søn af Jørgen Jesper Højdal og Shigeko Sano.

 

69-32131 Eyal David Gelber

Født 17.05.1984 i Herlev. Søn af Hanne Højdal.