Foreningens vedtægter

Vedtægter for Foreningen Pierre la Cour’s Slægt:

Vedtagne på den konstituerende generalforsamling den 31. januar 1914 og ændrede på de ordinære generalforsamlinger i 1916, 1919, 1921, 1922, 1929, 1934, 1943, 1978, 1988, 2014 og 2022.

1. Navn og Formål:

1.1 Foreningens navn er ”Pierre la Cour’s Slægt”. Den formål er at styrke sammenholdet i slægten.

1.2  Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands private adresse.

2. Medlemmer:

2.1 Enhver kvinde og mand, som i direkte linie nedstammer fra Pierre la Cour (født 22.02.1716 – indvandret i Danmark 1732 – død 14.03.1775) kan blive medlem af foreningen. Det samme gælder for ægtefæller og samlevere. Børn af medlemmer er automatisk medlem i kraft af deres forældres medlemskab indtil udgangen af det år, hvor barnet fylder 20.

2.2 For at være medlem af foreningen kræves tillige, at den pågældende betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

2.3 Kontingentet betales første gang ved indmeldelse i fore­ningen og derefter i begyndelsen af hvert år til foreningens kasserer.

2.4 I mangel af indbetaling af kontingent inden årets udgang er kassereren berettiget til at slette medlem­skabet.

2.5 Hvert medlem modtager foreningens slægtsblad og foreningens meddelelser i øvrigt. Medlemmer kan deltage i foreningens møder og festligheder og har efter det fyldte 18. år stemmeret på dens generalfor­samling.

2.5 Medlemmerne skal holde sekretæren underrettet om deres bopæl.

3. Udtrædelse:

3.1 Udmeldelse af foreningen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til foreningens kasserer inden begyndelsen af det kalenderår, for hvilket udmeldelsen skal gælde.

3.2 Intet udtrædende medlem har ret til at kræve kontingent eller andet indskud tilbagebetalt eller til nogen beregnet andel af foreningens kasse eller midler.

4. Økonomisk styring:

4.1 Foreningens formue skal være anbragt i noterede obligationer med høj likviditet eller i en investeringsforening omfattende et bredt udsnit af de største danske aktier.

4.2 Bestyrelsen træffer bestemmelse om afholdelse af udgifter til administration, legater og til tilskud til fremme af foreningens formål.

4.3 Bestyrelsen kan tildele legater. For at komme i betragtning kræves, at ansøgeren har været medlem af foreningen i de 3 nærmest foregående kalenderår samt at foreningen skønner, at understøttelse bør gives.

4.4 Ansøgning om legater indsendes til foreningens formand og skal ud over en beskrivelse af den påtænkte anvendelse af legatet indeholde ansøgerens slægtsnummer, navn, adresse, e-mail og kontonummer.

5. Legater og lignende:

5.1 Arveparter og testamentariske gaver i form af legater o.l. , for hvis anvendelse, der er truffet særlige bestemmelser, som efter bestyrelsens skøn er i over­ensstemmelse med foreningens formål, kan efter aftale med bestyrelsen modtages af foreningen til forvaltning under ansvar over for generalforsamlingen.

5.2 Såfremt der ikke af legatstifterne er truffet bestem­melse om, hvorledes legatmidlerne skal være anbragt og skal anvendes, træffer bestyrelsen fornøden bestem­melse herom.

6. Generalforsamlingen:

6.1 Inden hvert år: 1. juli afholder foreningen sin ordinære generalforsamling. Tid, sted og dagsorden fastsættes af foreningens bestyrelse.

6.2 Ekstraordinær generalforsamling kan kun afholdes, hvis det på en ordinær generalforsamling besluttes med 2/3 af de afgivne stemmer, eller hvis flertallet af bestyrelsens medlemmer i forbindelse med 20 andre medlemmer på et hvilket som helst andet tidspunkt måtte ønske det. Tid, sted og dagsorden for en ekstraordinær generalforsamling fastsættes i de to tilfælde henholdsvis af generalforsamlingen og bestyrelsen.

6.3 Meddelelse om ordinære og eksatraordinære generalforsamlinger tillige med dagsorden sendes til foreningens medlemmer af foreningens sekretær med mindst en måneds varsel.

6.4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

6.5 Dens forhandlinger ledes af af en af generalforsamlingen valgt dirigent.

6.6. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af firigent
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af suppleant
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

6.7 Forslag fra medlemmer som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.

6.8 Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog paragrafferne 9 og 10 angående vedtægtsændringer og foreningens ophævelse. Alle afstemninger skal, når mindst halvdelen af de mødte medlemmer forlanger det, ske skriftligt og hemmeligt.

6.9 Fraværende medlemmer kan stemme gennem skriftlig af dirigenten godkendt fuldmagt til et mødende medlem, idet intet mødende medlem dog kan afgive mere end 10 stemmer (sin egen indbefattet).

6.9 Der udarbejdes referat af generalforsamlingen som godkendes af dirigenten.

7. Bestyrelse og revisor:

7.1 Foreningens daglige anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer samt 2 suppleanter, der vælges af generalfor­samlingen. Bestyrelsen vælger af sin midte foreningens formand, sekretær og kasserer. Den fastsætter selv sin forretningsorden og holder møde så ofte, som formanden eller 3 andre af dens medlemmer ønsker det. For at en beslutning af bestyrelsen skal være gyldig, skal den være tiltrådt af flertallet af bestyrelsens medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7.2 Sekretæren forestår udsendelse af foreningens skrif­ter. Sekretæren fører over alle bestyrelsens forhand­linger en protokol.

7.3 Kassereren modtager alle indbetalinger, foretager alle udbetalinger og fører et let overskueligt kasse­regnskab samt affatter årsregnskabet. Kassereren anbringer foreningens midler efter bestyrelsens beslutning.

7.4 Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

7.5 På generalforsamlingen vælges tillige en revisor og en revisorsuppleant, der vælges for 1 år ad gangen.

7.6 Såvel medlemmer af bestyrelsen som suppleanter og revisorer kan genvælges.

7.7 Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne bør være bosiddende her i landet.

8. Regnskab:

8.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

8.2 Senest 1 måned før den ordinære generalforsamling sender kassereren det reviderede årsregnskab til foreningens bestyrelse. Bestyrelsen forelægger regn­skabet for generalforsamlingen til godkendelse.

8.3 Administrationsudgifter – derunder indbefattet anskaf­felse af skrivemateriel, protokoller o.l., tryksager, porto, leje af lokaler til møder, eventuel boxleje m.v. – afholdes af foreningens kasse efter regning.

8.4 Foreningen tegnes af 2 ud af formanden, sekretæren og kassereren. Bestyrelsen kan meddele prokura.

9. Vedtægtsændringer:

9.1 Forandringer i eller tillæg til vedtægterne skal for at være gyldige vedtages på 2 efter hinanden følgende ordinære generalforsamlinger. På den første af disse skal en vedtægtsændring vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, for at den kan komme til fornyet afstemning på den anden generalforsamling, der da vedtager eller forkaster den med simpel stemmeflerhed.

10. Foreningens ophævelse:

10.1 Forslag om foreningens ophævelse behandles på samme måde som forslag til vedtægtsændringer. Den anden general­forsamling, som da måtte vedtage foreningens ophævel­se, træffer – ligeledes med simpel stemmeflerhed – bestemmelse om, på hvilken måde de af foreningen administrerede midler, for hvilke der ikke af legat­stifterne er truffet særlige bestemmelser, skal anvendes, og nedsætter et udvalg til at foretage det fornødne i så henseende. Anvendelsen af fore­ningens midler skal mest muligt ske i overensstemmelse med foreningens formål.

English