50 Peter la Cour

Født 14. november 1798 i Odder. Død 25. maj 1862. Søn af Jørgen la Cour (nr. 09) og Charlotte la Cour. Blev efter faderens død i 1809 sat i en slags realskole i Århus og blev konfirmeret i 1812. Var i 1813 huslærer i Vendsyssel, og i 1814 skriver hos herredsfogeden i Hadsherred og 1815 hos by- og herredsfogeden i Kolding. I 1819 kom han på Lyngby Seminarium og dimitteredes derfra i 1820 med udmærkelse. Han var derefter huslærer hos præsten Budtz i Torsager, indtil han i 1822 blev lærer ved Domsognets Borgerskole i Århus, og i 1824 andenlærer ved den kirketerpske borgerskole i Randers, men opgav dette embede i 1827 for at kunne tage studentereksamen. Han blev student i 1829 og tog 2. eksamen, men blev af en gentagen, hårdnakket tyfus tvunget til at opgive teologien. Hans helbred var blevet nedbrudt ved overanstrengelse og knappe kår. Han boede dengang på et lille kvistværelse sammen med sin fætter, den senere general la Cour, og de havde begge meget at fortælle om, hvorledes de måtte hjælpe sig på forskellig måde for at få pengene til at slå til. I 1832 oprettede han et institut på Christianshavn, hvilket han atter solgte i 1835, og blev derefter kirkesanger i Fakse. Men hans tunge sind og små kår og hans svage helbred må have trykket ham. Han følte igen trang til forandring og opgav embedet 1843, efter at han i 1842 ved sin bror Laurits’ hjælp havde forpagtet og betingelsesvis købt Margrethelund ved Ebeltoft, hvor han tillige oprettede en kostskole, der var både søgt og agtet. Margrethelund var en almindelig lille bondegård, og med gården fulgte en aftægtsfamilie, mand, kone og en svag datter, så det var altid svært for Peter la Cour at skaffe de nødvendige penge til veje. Selv var han dårlig til at gå, og han måtte oftest ride i marken, når han skulle tilse folkene. Han havde som barn ofte krampe, og i et sådant anfald trak den venstre fod sig sammen, så den halve fod lå opad. Da støvlen måtte syes derefter, troede man, at han var født med klumpfod, hvad han ikke var. Nogle år efter deres bryllup blev hans kone syg i sin højre hånd, skåret af en rusten kniv, og efter et meget langt sygeleje blev hånden stiv og ubrugelig. Disse to svagheder hæmmede dem meget og gjorde det ofte besværligt for dem. I 1859 fik han Margrethelund endelig overdraget, og han døde her 25. maj 1862. Andrea Lønborg Jensen (gift med lithograf Harald Jensen), der i 1849 som tolvårspige kom til Margrethelund for, at være Ane la Cours højre hånd, og blev hos dem i 15 år, har i sin tid nedskrevet nogle linjer om Peter la Cour, hvoraf skal gengives følgende:

“Når jeg skal give en lille karakteristik af onkel Peter, så må jeg sige, at han var det bedste og ædleste men- neske, og at jeg elskede ham, han var også en smuk mand med sit fine og noble væsen. Han lignede mere en præst end en landmand, og han kunne ret more sig, når stundom folk kaldte ham “hr. Pastor”. Men når jeg nu omtaler, at han var meget streng og respektindgydende, så må man huske på den tid, han tilhørte. Den frihed, som vi nu lever i, kendte man ikke dengang. Havde man forset sig, da var man ikke glad, før man havde hans tilgivelse; men så kunne han være så blød og kærlig, ja elskelig som få. Han var ikke praktisk anlagt, og meget kunne have været bedre og anderledes, om han havde været lidt mere elastisk. Vi havde det altid lidt svært for udkommet, og vi havde ingen omgang med fremmede. Vor oplivelse lå på Skærsø, og der var vi for det meste, når vi tog ud. Stundom tog vi også til Nimtofte eller Ålsø til hans bror Christian.

Imidlertid døde efterhånden de gamle aftægtsfolk og datteren, og gården var blevet arbejdet op, så den blev mere værdifuld. Onkel merglede sin jord, så der avledes godt, og han såede kommen på hele marker, som også gav god afgrøde, så jeg tror, ikke det var så svært for dem i de senere år. Men hans helbred blev svagere, og han var stundom meget syg.

”Om den kærlighed, hvormed hans mange elever hang ved ham, vidner den mindestøtte, de satte ham på Dråby kirkegård, og til hvilken Frederik Barfod ifølge deres ønske skrev: “Selv barnløs havde han hjerte og tanke dog for de små, hans ord var for barnesjælen som duggen for markens strå.”

Gift 28. oktober 1835 i Fakse med ane Dorothea Elisabeth la Cour (f. Priergaard). Født 25. oktober 1797 i Riddersborg. Død 8. oktober 1878. Datter af Propri- etær, Godsforvalter Peter Trolle Priergaard og Else Cathrine Dorothea Barfoed. Var i mange år (vist fra 1814- 1826) husjomfru hos pastor Ole Christopher Bjerre i Hunseby præstegård, men kom 1826 i huset hos sin morbror, provst H. P. Barfoed i Fakse, hvor hun derefter tilbragte den meste tid indtil sit bryllup. Efter sin mands død solgte hun Margrethelund og flyttede til Ebeltoft, hvorfra hun i foråret 1871 flyttede til København til sine søstre, enkefruerne Christiane og Sophie Barfoed, der havde været gift henholdsvis med provst Hans Peter Barfoed og pastor Magnus Kruse Barfoed, og her døde hun 8. oktober 1878.

(Ingen børn)

50M 50K

English