61 Jørgen Carl la Cour

Han blev født den 10. juni 1833 på Meilgård i Glesborg Sogn og døde den 25. februar 1901 i Hårslev. Han var søn af Holger Magarus la Cour og Edele Charlotte la Cour. Han kom i 1844 i Aarhus Katedralskole, blev student derfra i 1853 og cand.theol. i 1860. Derefter blev han huslærer hos godsforvalter Kjær på Herlufsholm og året efter hos proprietær Petersen på Ødemark. I 1862-66 var han huslærer hos etatsråd Neergård på Førslev og 1866-68 hos grev Moltke på Nørager. Den 20. juli 1869 blev han kappelan i Helsinge og den nærliggende Valby i Nordsjælland. I 1873 blev han sognepræst i Torup, Kvols og Borris vest for Viborg, i 1878 for Fjellerup og Glesborg på Djursland, og i 1889 for Hårslev og Ting Jellinge syd for Slagelse. Han døde i Hårslev af en med rivende hurtighed udviklet kræftsygdom i leveren. Randers Amtsavis skrev 27. februar 1901: “Indtil for få måneder siden var afdøde frisk og rask efter sin alder og bestyrede sit embede med usvækket kraft, da han ret pludselig ramtes af den uhelbredelige sygdom, som nu har gjort ende på hans liv.” Ved hans begravelse udtalte pastor Scharling bl.a., at man hos pastor la Cour traf det lyse, glade, frejdige sind, det ærlige og oprigtige, der ligger på bunden af vor nationalkarakter. Pastor Smith udtalte, at hans forkyndelse var præget af hans milde, elskelige sind, og derfor var han en lykkelig mand, ikke mindst i sin præstegerning. Han blev gift den 6. maj 1874 i København med Adelaide Charlotte Franzisca Giovannia la Cour (f. Huth). Hun blev født den 12. november 1844 i København og døde den 25. februar 1886 i København. Hun var datter af kaptajn Frederik Johannes Hermann Huth og Adolphine Eleonora Emilie Müller. Som niårig kom hun til Rendsborg, og derpå til Odense, hvor hun var i seks år og dernæst til København og Helsingør. I 1869 kom hun i huset hos sin onkel Carl G. la Cour (nr. 54) i Helsinge, med hvem hun 1872 gjorde en rejse til Italien, hvor hendes far var født. (Ingen børn)

English