40 Eugen la Cour

Født 26. januar 1836 i København. Død 2. januar 1900. Søn af Niels Georg la Cour (nr. 13) og Emilie Antoinette la Cour. Kadet 1851. Sekondløjtnant 1853. Var fra 1. marts 1853 til 1. november 1854 repetent ved Landkadetkorpset. Blev så ansat ved 7. bataljon og lå med den i København, men fra 20. april 1861 i Sønderborg. Gjorde i denne hele krigen med og deltog navnlig i fægtningen ved Dybbøl 17. marts 1864. Udnævntes til premierløjtnant 23. april 1864. Lå efter krigen i Svendborg og Fåborg, men overflyttedes 17. november 1864 til 14. bataljon, med hvilken han først lå i Viborg, siden i Aalborg. Da bataljonen midlertidig gik ind 1. maj 1866, forsattes han til 18. bataljon og lå med den i København og fra 20. april 1868 i Helsingør. 1. april 1872 overflyttedes han til 1. bataljon i København, men ansattes, da han 1875 udnævntes til kaptajn, ved 22. bataljon i Helsingør og overflyttedes 10. juli 1876 til 3. bataljon, ligeledes i Helsingør. Efter sit eget ønske forsattes han 1878 som kompagnichef til 5. bataljon (Odense), derfra 1880 til 7. bataljon (Nyborg) og 1887 til 13. bataljon (København). Stilledes 1887 til rådighed for 3. regiment (København). Afskediget på grund af alder i nåde med pension 1888. Han var 1883 blevet udnævnt til ridder af Dannebrog. Efter sin afsked blev han boende i København og var der et meget virksomt medlem af velgørenhedsselskabet “Kjæden”. Modtog nyt afskedspatent som oberstløjtnant 1891. I juli 1897 gjorde han en 6 måneders rejse til Frankrig, særlig til Paris og i årene 1889-99 foretog han flere udenlandsrejser, på hvilke han besøgte de fleste europæiske lande, i 1898-99 endog Nordafrika, Egypten og det hellige land. Han døde 20. januar 1900 i København efter et meget kort sygeleje. Han efterlod ved sin død en lille formue, hvoraf han stiftede et familielegat til fordel for sine brødre og deres efterkommere. Ugift.
(Ingen børn)

English