71 Hans Christian Ditlev la Cour

 

 71K
Født 6. maj 1843 på Skærsø. Død 28. september 1922. Søn af Lauritz Ulrik la Cour (nr. 52) og Ellen Kirstine la Cour. Opkaldt efter sin faders plejeforældre, krigsråd Møller og kone. I 1849-53 gik han i Århus Borger-realskole, 1853-55 i Latinskolens realklasser. I 1856-58 tjente han hos sine farbrødre Peter la Cour på Margrethelund og Christian la Cour i Ålsø. Derefter lærte han landvæsen hos sin morbror Peter Poulsen på Dalsgård 1858-59. Var så hjemme, men kom 1860 på Landbohøjskolen, hvor han i 1862 tog landbrugseksamen. 1862-64 var han forvalter hos kammerråd J. B. H. Andersen på Gunderslevholm. Tog som frivillig (sergent) del i krigen 1864. Ledede derefter for Landhusholdningsselskabet overførslen af kreaturer fra København til Leith 1865. Forvalter på Trinderup 1866. 2 år efter (1868) købte han Havmøllen ved Ebeltoft. I 1873 forpagtede han Trinderup ved Hobro af sin svigermoder og overlod så bestyrelsen af Havmøllen til sin yngste bror Peter. Medstifter af og formand for Landboforeningen for Hobro og omegn 1874. I 1880 købte han Trinderup og solgte Havmøllen til sin bror, der havde bestyret den for ham. I perioden 1888-1900 var han medlem af en kommission vedr. bevilling af erstatning for skader ved troppeøvelser. I 1894 formand for maskinafdelingen ved landmandsmødet i Randers. Ridder af Dannebrog samme år. I 1898 valgtes han til landstingsmand for 9. kreds. Bortforpagtede 1899 Trinderup til sine to ældste sønner, men havde en del år derefter bolig på gården. 1898-1918 var han landstingsmand for 9. kreds. Han sluttede sig til partiet Højre, men stod ret selvstændigt, havde en agrarisk farvet politik og stod i forhandlingerne om skolevæsen, told- og landboreformer på den yderste højre fløj. Han var en dygtig taler og solid arbejdskraft, en djærv landmandsnatur, som i politiske og faglige spørgsmål stod fast ved sin overbevisning som han forsvarede med kraft og myndighed. (Biogr. leksikon, bd. V, s. 421, Anton Christensen.)

Gift 29. maj 1868 i Hornum med Marie Sophie Utzon Vandborg la Cour (f. Utzon Vandborg). Født 11. november 1841 på Trinderup. Død 11. maj 1909 på Trinderup. Datter af Mathias Peter Vandborg og Johanne Steenild. Datter af proprietær, stænderdeputeret Mathias Peter Vandborg og Johanne Steenild. Lærte 1866 mejeri og husholdning på Dybvad.
(9 børn – Trinderuplinjen)

English