72 Jacob Ludvig Vauvert la Cour

72M(b) 72M(a) 72M(c)

Født 25. april 1844 i Skærsø. Død 25. oktober 1912. Søn af Lauritz Ulrik la Cour (nr. 52) og Ellen Kirstine la Cour. Opkaldt efter sin faders ungdomsven, der var med til at købe Skærsø. Gik i sin farbror Peters kostskole på Margrethelund 1852-60. Lærte landvæsen i hjemmet og gik derefter på Arresødal Højskole hos sin bror Jørgen 1864-65. Lærte landvæsen i Skotland 1865. Forpagtede i 1867 Skærsø (sammen med sin bror Niels), købte ligeledes sammen med sin bror gården i 1871, men i 1873 overdrog Niels sin del til sin bror Jørgen, der derefter ejede Skærsø sammen med Jacob Ludvig til Jørgens død i 1898. Han var fra 1879-86 medlem af Dråby sogneråd og de 3 første af disse år dets formand. I en årrække var han i sundhedskommissionen (valgt af amtet) og snefoged og hegnsynsmand samt medlem af den stedlige sundhedskommission (valgt af sognerådet).

I 1884 oprettedes der på Skærsø et centrifugemejeri, der siden blev drevet som fællesmejeri, udvidet og forbedret navnlig i 1887 og 1898. Næsten alle avlsbygningerne nedbrændte 28. juli 1887, men genopbyggedes samme og de følgende år. I årene fra 1874-1890 tilplantede han ca. 240 tønder land og indgik i 1897 med hele det tilplantede areal, ca. 300 tønder land i Hedeselskabet (tog fredskovsforpligtelse derpå). Tegnede i 1898 aktier i Ebeltoft-Trustrup Jernbane for det eksproprierede areal (mellem 7 og 8 tdl) og desuden for 1.000 kroner kontant – i alt for kr. 11.700. Skærsø Jernbanestation blev bygget 400 alen fra gården. I 1903 udkøbte han sin svigerinde, Agate la Cour, der havde taget medejerskabet i arv efter sin mand, af fællesskabet. Han døde 25. oktober 1912 på Skærsø af en heftig lungebetændelse efter kun få dages sygeleje. Ved hans død hed det om ham: “Jacob la Cour gik værdigt i sin faders fodspor og var ligesom faderen noget af en foregangsmand. Særlig havde han kastet sin kærlighed på plantningssagen. Han deltog ikke meget i det offentlige liv, men levede stille på sin ejendom, som han fra 1903 drev som eneejer.”

Gift første gang 24. april 1874 i Tilst med Johanne Kathrine la Cour (f. Faurschou). Født 21. juni 1851 på Frederikkesminde. Død 21. juni 1880. Datter af Proprietær Jens Lassen Faurschou til Brændstrup og Ane Johanne Steenild. Ved hendes begravelse hed det om hende: “Hun havde vidst at skabe en lykke, et hjem for sin husbond, som han næppe forud selv havde anet. Han gik så ene, ofte så tung i sinde, – hun kom, hun forstod ham, fordi hun elskede ham, hun bar lys og varme ind i hans sind, som i hans hjem, hun hjalp ham så trofast at bære byrderne, og hun fordoblede hans glæder.” I den korte tid, hun var husfrue på Skærsø, forstod hun at vinde alles kærlighed, og det sagdes om hende, – og det betød meget – at den unge frue slægtede den gamle på, og at den virkelige nød og trang ikke forgæves søgte hjælp og råd på den gamle gård.

72K(2)

Gift anden gang 9. august 1883 i Dråby med Thora Vilhelmine la Cour (f. Herskind). Født 6. juni 1853 i Århus. Død 25. marts 1917 på Skærsø. Datter af fhv. tømmerhandler Søren Herskind og Anna Margrethe Winther. Var ½ år i Alling præstegård ved Laven, ligeledes ½ år hos Propr. Petersen på Holmstrupgård og 1½ år hos Fabrikant Frich i Århus. Blev 1. december 1880 husbestyrerinde på Skærsø.
(14 børn)

English