61 Jørgen Carl la Cour

61M 61K
Født 10. juni 1833 på Meilgård. Død 25. februar 1901. Søn af Holger Magarus la Cour (nr. 51) og Edele Charlotte la Cour. Kom 1844 i Århus Katedralskole, student herfra 1853, cand.theol. 1860. Huslærer hos godsforvalter Kjær på Herlufsholm 1860, hos proprietær Petersen på Ødemark 1861, hos etatsråd Neergård på Førslev 1862-66 og hos grev Moltke på Nørager 1866-68. Kappelan i Helsinge og Valby 1869. Blev 1873 sognepræst for Torup, Kvols og Borris, 1878 for Fjellerup og Glæsborg, 1889 for Hårslev og Tingjellinge. Død i Hårslev af en med rivende hurtighed udviklet kræftsygdom i leveren. Randers Amtsavis skriver 27. februar 1901: “Indtil for få måneder siden var afdøde frisk og rask efter sin alder og bestyrede sit embede med usvækket kraft, da han ret pludselig ramtes af den uhelbredelige sygdom, som nu har gjort ende på hans liv.” Ved hans begravelse udtalte pastor Scharling bl.a., at man hos pastor la Cour traf det lyse, glade, frejdige sind, det ærlige og oprigtige, der ligger på bunden af vor nationalkarakter. Pastor Smith udtalte, at hans forkyndelse var præget af hans milde, elskelige sind, og derfor var han en lykkelig mand, ikke mindst i sin præstegerning.
Gift 6. maj 1874 i København med Adelaide Charlotte Franzisca Giovannia la Cour (f. Huth). Født 12. november 1844 i København. Død 25. februar 1886 i København. Datter af Kaptajn Frederik Johannes Hermann Huth og Adolphine Eleonora Emilie Møller. Kom 9 år gammel til Rendsborg, derpå til Odense, hvor hun var i 6 år og dernæst til København og Helsingør. Kom 1869 i huset hos sin onkel Carl G. la Cour i Helsinge, med hvem hun 1872 gjorde en rejse til Italien, hvor hendes fader var født.
(Ingen børn)

English