12 Otto August la Cour

Født 12. februar 1796 på Gamle-Skivehus. Død 8. august 1860. Søn af Niels la Cour (nr. 02) og Georgia Nicoline la Cour. Kom efter sin moders død i 1804 til justitsråd Schénau i Lemvig, på hvis kontor han senere blev sat. I 1812 købte han Svendsholm i Staby sogn, der hørte under Pallesbjærg og sammen med denne ejedes af hans tilkommende svigerfader, købmand Christen Strandbygaard. Men i 1822 afstod han den (for 3200 rigsdaler) til sin svoger N. A. Strandbygaard. I en tid var han forpagter af Østergård, en afbyggergård under Rydhave, men købte i 1824 Øgelstrup ved Nørre Vosborg og boede der i 3 år, til 1827, da han solgte den til svogeren Lars Jepsen. Samme år købte han Thimgård (i Thim sogn) som han igen afhændede i 1840. I 1834 valgtes han til stænderdeputeret for Viborg-Ribe stifters sædegårdsejere og mødte som sådan 1836 og 1838 i Viborg. Han fremsatte sammen med proprietær Fønss i 1836 andragende om forandring i de gældende bestemmelser for kreaturers optagelse for på den måde at fremme markfreden. Der nedsattes en komité, men hans forslag vedtoges ikke. Samme år (15. maj 1836) gjorde han sig til talsmand for statens ansvarlighed for sine embedsmænd, idet hans forslag gik ud på, at staten skulle påtage sig at erstatte vedkommende de tab, som forårsages ved skifteforvalteres og overformynderes uredelighed. Forsamlingen anså det “under visse modifikationer tilrådeligt”, og med 33 Ja mod 16 Nej vedtog man, at petition desangående skulle indgives. Under sessionen 1838 tog han især ordet til gunst for den jyske race, som “Jyllands hele vesterland . . . så gerne vil beholde . . . så ublandet som muligt; . . . der er ingen hel- eller halvblodshingste i Thisted, Ringkøbing eller Ribe Amter, og man ønsker ej heller nogen” (Stændertidende 1838 1. R. Sp. 1083). I den i sin tid så omtalte stændervise får Otto August også sit vers, der lyder:

Og vil du have en model på  studepranger-Jyskhed, la Cour en sådan er så vel, som Josef var på kyskhed.

Verset skyldes, som de fleste andre af versene i stændervisen, herredsfoged J. P. With, der i sine noter dertil karakteriserer Otto August med de ord: “Havde kun sands for vesteregnen og husbønder. Han ivrede meget imod bønderkarlenes emancipation.” (Saml. jysk. Hist. og Top. 3 R. 6 B. 8.154). Året før han solgte Thimgård, havde han (1839) købt Stensmark ved Grenå, men afstod den atter 1845 til sin svigersøn Niels Peter la Cour. 1844-51 ejede han Sarlyst ved Århus, 1851-57 Åbjerg ved Ringkøbing. Fra 1850-53 var han tiende-kommissær for Århus amt. Efter i 1857 at have solgt Åbjerg flyttede han til Århus, i hvis nærhed han byggede Katrinebjærg, hvor han boede fra efteråret 1858, og hvor han døde 8. august 1860. Han var en virksom, dygtig og brav mand, der kunne være meget livlig og underholdende, men stundom også lunefuld.

Gift 3. februar 1816 på Rammegård med Ane Cathrine la Cour (f. Strandbygaard). Født 21. oktober 1796 i Ringkøbing. Død 8. marts 1879. Datter af Købmand Christen Strandbygaard og Christiane Dorthea Rindom. Vedblev i fjorten år efter sin mands død at bo på Katrinebjærg, men solgte den 1874 og flyttede til Århus.

(11 børn – nr. 28-39)

12M12K

English