77 Peter Holger Magarus Christian Dornonville de la Cour

 

77m    77-par1

Født 21. april 1852 på Jægergården ved Århus. Død 4. juni 1926. Søn af Lauritz Ulrik la Cour (nr. 52) og Ellen Kirstine la Cour. Modtog sin første undervisning i hjemmet (af gamle urtekræmmer Madsen og sine ældste søstre), gik i sin farbror Peters kostskole på Margrethelund 1861-62, dernæst i Latinskolens realklasser i Randers 1862-67 og i Århus 1867-69, hvorfra han tog den store præliminæreksamen. Lærte landvæsen hos sin bror Christian på Havmøllen 1869-70, og gik derefter på sin bror Jørgens landboskole 1870-71. Lærte landvæsen først på Skærsø og dernæst på Frisenfeldt og var underforvalter og dræningsforvalter hos sin fætter Albert la Cour på Sædingegård 1871-73. Aftjente sin værnepligt som infanterist i København 1873, og blev underkorporal 1874.

Styrede så Havmøllen for sin bror Christian, forpagtede den i 1875, og købte i 1880 Havmøllen af sin bror. Byggede en lille kalkovn i 1882. Genoptog kalkbrydningen i Arnak og drev kalkbrænderi. Anlagde i 1884 et centrifugefællesmejeri. Valgtes 1887 til sekretær for den nyoprettede landboforening for Ebeltoft, Trustrup og Rønde. Byttede i 1891 Havmøllen (vurderet til kr. 70.000) med Holmegaard ved Nakskov (vurderet til kr. 200.000). Byggede ny kostald, kalvestald og affaldsrum 1893, hestestald, karlekammer og vognport 1901, svinestald 1902 og medvirkede 1899 ved oprettelsen af Vestlollands Landboforening, hvis formand han var til 1912. Stillede sig 1901 til folketingsvalg i Sakskøbing-kredsen som Højres kandidat uden at opnå valg.

Købte 1902 øen “Enehøje” i Nakskov Fjord for kr. 71.300. Anlagde et motormejeri der, byggede havnemole og anskaffede motorbåd 1903-06. Byttede 1907 Enehøje (vurderet til kr. 100.000) med Gammelbygård (vurderet til kr. 50.000), som han dog solgte samme år. I de følgende år købte han en række gårde og huse, men har som regel atter skilt sig af med dem, ligesom han har stået mange af slægten bi med råd og dåd ved indkøb af gårde. Indlagde elektricitet til lys og kraft på Holmegaard 1913-14. Medlem af Branderslev sogneråd 1902 (formand 1906), medlem af bestyrelsen for Vestlollands Sukkerroeforening 1891-96 og 1902-03. Medlem af Bestyrelsen for Tyendespareforeningen for Vestlolland 1908-11. Medlem af Lokalbestyrelsen for Lollands stift for kirkeligt landsforbund og af Overbestyrelsen for samme efteråret 1913. Bortforpagtede Holmegaard til sin yngste søn 1. maj 1920, og flyttede til Hellerup.

Gift første gang 17. september 1875 med Kristine Sjarlotte Birkedal Barfod Dornonville de la Cour (f. Gote Birkedal Barfod). Født 24. april 1852 på Mosedal ved København. Død 16. marts 1877. Datter af Povl Frederik Barfod og Emilie Birkedal. Var klasselærerinde hos Natalie Zahle 1871 – 73 og lærerinde i sin bror Frederiks pigeskole 1872-75. Døde efter næsten 7 måneders sygeleje. Hele hendes korte livsfærd var idel kærlighed, trofasthed og selvopofrelse, idel fred og glæde i Herren.

77k 77-k  77K(2)(c) 77K(2)(b)
Gift anden gang 3. juli 1879 med Henrikgine Skafte Dornonville de la Cour (f. Skafte). Født 10. december 1854 på Trollelundsgården ved Nakskov. Død 25. januar 1952. Datter af proprietær Jens Peter Jensen Skafte og Bolette Birgitte Buch. Gik i skole bl.a. hos pastor Immanuel Barfod i Karleby, i hvis hjem hun lærte sin mands første hustru at kende og fulgte ved dennes ægteskab med til Havmøllen for at hjælpe med ved husvæsenet (1875-76). Derefter opholdt hun sig til foråret 1878 i sine forældres hjem i Vester Karleby og fra den tid til sit bryllup, der holdtes på hendes forældres guldbryllupsdag, i hendes barndomshjem i Vester Karleby, hos sin søster, enkefru Larsen i Nakskov. Udgav i 1940 sine Livserindringer, som findes i Slægtsarkivet.
(6 børn – Holmegaardlinjen)

English