42 Victor Dornonville de la Cour

Født 15. januar 1843 i København. Død 29. juni 1926. Søn af Niels Georg la Cour (nr. 13) og Emilie Antoinette la Cour. Gik 1847-49 i pogeskole. 1850 i Friis’ realskole og 1851-58 i det von Westenske institut. Tog oktober 1858 adgangseksamen til det kgl. landkadetakademi, sekondløjtnant ved 5. dragonregiment (Randers) 1860. Deltog som sådan i krigen i 1864. Gennemgik 1863 et fire måneders kursus ved det gymnastiske institut i København og 1865-67 den militære manege. Premierløjtnant 1867. Gjorde umiddelbart efter en seks ugers rejse til Paris. Ledede 1867-75 gymnastikundervisningen i Randers Latinskole. Kammerjunker 1869. Overflyttet til 4. dragonregiment (Næstved) 1875. Beordret til tjeneste i krigsministeriets 3. kontor 1877. Blev 1878 ritmester og ansattes som eskadronschef ved 4. dragonregiment (Næstved), men forblev indtil en tid til tjeneste i krigsministeriet. Fra 1882-1883 forstander for rytteriets sekondløjtnants-, sergent- og korporalskole i Randers. Februar 1883 ridder af Dannebrog. Sendtes i august-september samme år til Frankrig som repræsentant for det danske rytteri ved kavalerimanøvrerne under general Gallifet ved Mourmélon le grand og Chalons sur Marne. I 1883 ridder af Æreslegionen.

Efter hjemkomsten medlem af en kommission for tilvejebringelsen af et udkast til et nyt skydereglement for rytteriet. Blev i slutningen af oktober 1885 forsat til 5. dragonregiment i Randers for som ritmester til rådighed for regimentet atter at være forstander for rytteriets sekondløjtnants-, sergent- og korporalskole, men blev under rejsen fra Næstved til Randers stoppet i København, for efter krigsministeriets opfordring at indtræde i det ved provisorisk lov få dage forinden oprettede militære Gendarmerikorps. Stilledes straks til rådighed for korpsets chef, medvirkende ved dets organisation over hele landet i november-december samme år og forblev derefter tjenestegørende på korpsets kontor i København samt ledsagede chefen på hans inspiceringer. Forfremmedes i oktober 1887 til oberstløjtnant i rytteriet og chef for det nævnte gendarmerikorps og forblev i denne stilling ind til korpsets ophævelse i 1894. Dannebrogsmand 13. februar 1891. Foruden et par mindre rejser til Norge i somrene 1888 og 1893 foretoges i sommeren 1892 med krigsministeriel understøttelse en 9 ugers sundhedsrejse til Tyskland, Østrig og Schweiz. 5. april 1894 afsked med ventepenge, men forestod dog i løbet af 1894 gendarmerikorpsets afvikling og bistod i foråret 1895 generalstaben ved organisationen af et feltgendarmeri, som skulle oprettes ved mobilisering. Måtte i 1895 anlægge sag mod finansministeriet til betaling af de ham tilkommende ventepenge, der var nægtet udbetalt i henhold til afstemning i Rigsdagen – og vandt sagen! Genudnævnt til oberstløjtnant i rytteriet med sin tidligere aldersorden, til rådighed for 1. generalkommando i København.

I vinteren 1895-96 formand i en kommission, der skulle afgive betænkning om furagering for hærens heste (den gjorte indstilling toges til følge). 18. april 1896 chef for 2. dragonregiment (Odense). 16. december samme år oberst. Valgtes i 1897 til formand for Odense garnisons officersforening og samme år til formand for den da nyoprettede “Fyens Væddeløbsforening”. Besøgte i september 1898 i spidsen for en deputation af 2. dragonregiments officerer efter indbydelse den svenske lejr på Ljungbyhede i Skåne. I december 1898 kommandør af den svenske Sværdordens 2. klasse. Den 15. februar 1899 blev han kommandør af Dannebrog af 2. grad. I sommeren 1899 på en 6 ugers sundhedsrejse til Tyskland og Østrig med krigsministeriel understøttelse. Førte i august 1899 rytterbrigade i nogle dages rytterøvelser med 2., 3. og 5. dragonregiment. Deltog i kantonnementsøvelser 1900 i egenskab af kampdommer. Fik tildelt den russiske St. Anna-ordens 2. klasse (kommandørkorset) i 1901. Blev i 1902 sat til rådighed for 1. generalkommando (København). Modtog sin afsked i nåde med pension efter ansøgning og på grund af alder i marts 1903 og samtidig udnævnt til kommandør af 1. grad af Dannebrog. Foretog rejser til Tyskland sommeren 1906 og 1907.
Gift 24. juli 1870 i Randers med Agnes Louise la Cour (f. Møller). Født 7. november 1847 i Flensborg. Død 30. august 1888 i København. Datter af Toldkontrollør Svend Christian Møller og Nielsine Vestine Buch.
(4 børn – Københavnlinjen)

English